Back to bug 8263

Who When What Removed Added
erik_kallen 2012-11-07 12:16:18 UTC CC erik_kallen
masafa 2012-11-08 08:59:22 UTC Status NEW NEEDINFO
masafa 2012-11-11 12:49:31 UTC Status NEEDINFO RESOLVED
Resolution --- FIXED

Back to bug 8263