Back to bug 55584

Who When What Removed Added
v-sidube 2017-04-25 19:13:38 UTC CC info, v-sidube
vargaz 2017-04-25 19:14:54 UTC Assignee vargaz bugzilla
Component Debug misc
v-sidube 2017-04-28 17:50:20 UTC Severity normal major
v-sidube 2017-05-22 13:41:36 UTC Priority --- Normal
masafa 2017-06-01 21:12:45 UTC CC masafa

Back to bug 55584