Back to bug 53070

Who When What Removed Added
ema 2017-03-10 15:36:08 UTC Priority --- Normal
Target Milestone --- 15.2
CC ema
Status NEW NEEDINFO
v-gagano 2017-03-16 12:15:55 UTC CC v-gagano
v-amdha 2017-03-31 09:02:28 UTC CC v-amdha
Resolution --- FIXED
Status NEEDINFO RESOLVED
v-amdha 2017-04-10 09:09:14 UTC Status RESOLVED VERIFIED

Back to bug 53070