Back to bug 32647

Who When What Removed Added
rodrigo.moya 2015-07-31 04:44:12 UTC Status NEW NEEDINFO
rodrigo.moya 2015-07-31 08:39:04 UTC CC kumpera, rodrigo.moya
udhams 2015-08-13 13:09:17 UTC Priority --- Normal
Status NEEDINFO CONFIRMED
CC udhams
udhams 2015-08-14 08:59:12 UTC Status CONFIRMED RESOLVED
Resolution --- DUPLICATE

Back to bug 32647