Back to bug 22273

Who When What Removed Added
vargaz 2014-08-22 20:28:50 UTC CC vargaz
kumpera 2014-08-25 23:49:53 UTC Status NEW NEEDINFO
CC kumpera
mark 2014-08-26 20:31:05 UTC CC mark
ludovic 2017-07-12 22:54:39 UTC CC ludovic
Status NEEDINFO RESOLVED
Resolution --- NOT_REPRODUCIBLE

Back to bug 22273