Back to bug 16676

Who When What Removed Added
sergey.greshnov 2013-12-09 12:31:52 UTC CC sergey.greshnov
jonp 2013-12-09 14:03:45 UTC Status NEW NEEDINFO
GrigoryP 2015-07-13 15:53:18 UTC Status NEEDINFO RESOLVED
Resolution --- FIXED

Back to bug 16676